Podíl o velikosti id. 1/2 na pozemku parc. č. 2603/2, k. ú. Slatina

ID (67760)

Pozemky

17 300,00 Kč

Převzetí (převod vlastnického práva)
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
Brno-město
Aukce (ukončena)

Lenka Hošková

542163384

Lenka.Hoskova@uzsvm.cz

Příkop 11, 60200 Brno

Předmětný pozemek se nachází při ulici Hviezdoslavova, v severozápadní oblasti městské části Brno – Slatina. Pozemek se nachází mezi pozemní komunikací a zelení u autobusové vozovny Dopravního podniku města Brna, a. s. a je tvořen veřejnou zelení. V okolí se nachází převážně průmyslové objekty, dále pak rezidenční zástavba. Přístup k prodávanému pozemku je možný ze silnice II. třídy ul. Hviezdoslavova. Dle platného územního plánu města Brna je pozemek parc. č. 2603/2 součástí stabilizované nestavební – volné plochy městské zeleně s podrobnějším účelem využití stanoveným funkčním typem plochy ostatní městské zeleně. Dle konceptu územního plánu města Brna je předmětný pozemek součástí plochy dopravní infrastruktury. Předmětný pozemek se nachází v území s ochranným režimem lokálního urbánního biokoridoru Územního systému ekologické stability (zák. č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů) a dále v území, které je součástí oblasti bývalých skládek. Jde o oblast ekologických limitů a rizik. Na předmětném pozemku byla zřízena věcná břemena úplatnými Smlouvami o zřízení věcného břemene: • č. UZSVM/B/40255/2016-HSPH, právní účinky zápisu ke dni 9. 1. 2017. Věcné břemeno se týkalo zřizování a provozování vedení inženýrské sítě – veřejné osvětlení dle Čl. II. smlouvy v rozsahu GP č. 2750-155/2014 s oprávněním pro Technické sítě Brno, akciová společnost, Barvířská 822/5, Zábrdovice, 60200 Brno, IČO: 25512285 • č. UZSVM/B/40328/2016-HSPH ze dne 21. 11. 2016, právní účinky zápisu ke dni 9. 1. 2017. Věcné břemeno se týkalo zřizování a provozování vedení inženýrské sítě – veřejné osvětlení dle Čl. II. smlouvy v rozsahu GP č. 2764-11/2015 s oprávněním pro Dopravní podnik města Brna, a.s., Hlinky 64/151, Pisárky, 60300 Brno, IČO: 25508881. Přes předmětný pozemek je dle územního plánu města Brna závazně vymezen limit využití území – bezpečností pásmo plynovodu VTL. Nemovitá věc může být dotčena, se všemi souvisejícími dopady, i vedením dalších inženýrských sítí, kdy v případě pochybností ohledně uložení inženýrských sítí poskytnou bližší informace jednotliví (v úvahu přicházející) správci inženýrských sítí.
Prohlídka předmětu aukce se neuskuteční, majetek je volně přístupný.

Přiložené dokumenty k nabídce