Podíl o velikosti id. 1/2 na pozemku parc. č. 2605/18, k. ú. Slatina

ID (62694)

Pozemky

260 300,00 Kč

převzetí
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
Brno-město
Aukce (zrušena)

Lenka Hošková

542163384

Lenka.Hoskova@uzsvm.cz

Příkop 11, 60200 Brno

Předmětem elektronické aukce je podíl o velikosti id. 1/2 na pozemku parc. č. 2605/18 o výměře 176 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití jiná plocha, zapsaný na listu vlastnictví č. 5357 pro kat. území Slatina, obec Brno, v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Jihomoravský kraj, Katastrálním pracovištěm Brno – město. Předmětný pozemek se nachází při ulici Hviezdoslavova, v severozápadní oblasti městské části Brno – Slatina. Pozemek se nachází mezi pozemní komunikací a oplocením vozovny Dopravního podniku města Brna, a. s. a je tvořen veřejnou zelení. V okolí se nachází převážně průmyslové objekty, dále pak rezidenční zástavba. Přístup k prodávanému pozemku je možný ze silnice II. třídy ul. Hviezdoslavova. Dle platného územního plánu města Brna je pozemek parc. č. 2605/18 součástí stabilizované nestavební – volné plochy městské zeleně s podrobnějším účelem využití stanoveným funkčním typem plochy ostatní městské zeleně. V návrhu připravovaného územního plánu města Brna je předmětný pozemek součástí stabilizované plochy dopravní infrastruktury – D. Pozemek se dle konceptu ÚPmB nachází v území, kde do budoucna nelze vyloučit změnu ve funkčním využití. Předmětný pozemek se nachází v území s ochranným režimem lokálního urbánního biokoridoru Územního systému ekologické stability (zák. č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů). Na předmětném pozemku byla zřízena věcná břemena úplatnými Smlouvami o zřízení věcného břemene: • č. UZSVM/B/31061/2016-HSPH ze dne 23. 9. 2016, právní účinky zápisu ke dni 9. 11. 2016. Věcné břemeno se týkalo zřízení a provozování vedení inženýrské sítě -veřejné osvětlení v rozsahu GP č. 2750-155/2014 s oprávněním pro Technické sítě Brno, akciová společnost, Barvířská 822/5, Zábrdovice, 60200 Brno, IČO: 25512285 • č. UZSVM/B/31005/2016 ze dne 23. 9. 2016, právní účinky zápisu ke dni 9. 11. 2016. Věcné břemeno se týkalo trakčního stožáru trolejbusového vedení v rozsahu GP č. 2764-11/2015 s oprávněním pro Dopravní podnik města Brna, a.s., Hlinky 64/151, Pisárky, 60300 Brno, IČO: 25508881. Nemovitá věc může být dotčena, se všemi souvisejícími dopady, i vedením dalších inženýrských sítí, kdy v případě pochybností ohledně uložení inženýrských sítí poskytnou bližší informace jednotliví (v úvahu přicházející) správci inženýrských sítí.
Prohlídka předmětu aukce se neuskuteční, majetek je volně přístupný.

Přiložené dokumenty k nabídce