Pozemek parc. č. 2605/9, k. ú. Slatina

ID (60846)

Pozemky

255 000,00 Kč

Převzetí (převod vlastnického práva)
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
Brno-město
Aukce (zrušena)

Lenka Hošková

542163384

Lenka.Hoskova@uzsvm.cz

Příkop 11, 60200 Brno

Pozemek parc. č. 2605/9 o výměře 1 658 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: jiná plocha, zapsaný na listu vlastnictví č. 60000 pro kat. území Slatina, obec Brno, v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Brno - město. Součástí a příslušenství: trvalé porosty. Předmětný pozemek se nachází při ulici Ostravská, v severní oblasti městské části Brno – Slatina. Pozemek je obdélníkového tvaru a leží v mírně svažitém terénu mezi pozemní komunikací a oplocením vozovny Dopravního podniku města Brna, a. s.. Pozemek tvoří zeleň s trvalými náletovými porosty. V okolí se nachází převážně průmyslové objekty, dále pak rezidenční zástavba. Přístup k prodávanému pozemku je možný ze silnice č. I/50 ul. Ostravská. Dle platného územního plánu města Brna je pozemek parc. č. 2605/9 součástí nestavební – volné stabilizované plochy městské zeleně s podrobnějším účelem využití stanoveným funkčním typem plocha městské zeleně ostatní (ZO). Předmětný pozemek se nachází v území s ochranným režimem lokálního urbánního biokoridoru Územního systému ekologické stability (zák. č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů). Nemovitá věc může být dotčena, se všemi souvisejícími dopady, vedením inženýrských sítí, kdy v případě pochybností ohledně uložení inženýrských sítí poskytnou bližší informace jednotliví (v úvahu přicházející) správci inženýrských sítí.
Prohlídka předmětu aukce se neuskuteční, majetek je volně přístupný.

Přiložené dokumenty k nabídce