Pozemek pozemková parc. č. 2168/2 k.ú. Kounické Předměstí, obec Ivančice - zahrada, ZPF

ID (40992)

Pozemky
Převzetí (převod vlastnického práva)
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
Brno-venkov
Realizovaný

Gabriela Ivančicová

542 163 388

gabriela.ivancicova@uzsvm.cz

Příkop 11, 60200 Brno

Pozemek pozemková parc. č. 2168/2 o výměře 17 m2, druh pozemku zahrada, způsob ochrany zemědělský půdní fond, zapsaný v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Jihomoravský kraj, Katastrálním pracovištěm Brno-venkov na LV č. 60000 pro k. ú. Kounické Předměstí, obec Ivančice. Součásti a příslušenství: trvalé porosty Pozemek se nachází mimo zastavěné území obce. Pozemek je ve skutečnosti okraj louky, částečně porostlý travním porostem a částečně jsou zde neudržované trvalé porosty drobného náletového charakteru bez věcné nebo estetické hodnoty. Pozemek není zastavěn, nevyskytují se zde zpevněné plochy ani oplocení. Dle platného Územního plánu Ivančice je pozemek zařazen v plochách smíšených nezastaveného území přírodní – NSP s hlavním využitím jako plochy rozptýlené krajinné zeleně mimo zastavěné území na nelesních pozemcích doplňující krajinný rámec. Pozemek je volně přístupný. Prodávaný majetek může být dotčen, se všemi souvisejícími dopady, vedením inženýrských sítí, kdy v případě pochybností ohledně uložení inženýrských sítí poskytnou bližší informace jednotliví (v úvahu přicházející) správci inženýrských sítí.
Prohlídka předmětu aukce se neuskuteční, majetek je volně přístupný.