Velké Meziříčí - čtyřgaráž na pozemku parc. č. 675/2

ID (104881-A33192)

Upozornění - Prohlížeč má nastavenu jinou časovou zónu než aplikace.
Všechny časové údaje aplikace jsou vztaženy k SEČ/SELČ.

Aukce ukončena

08.08.2023 10:00 - 09.08.2023 12:22  (SEČ/SELČ)

1 980 000,00 Kč

1 561 000,00 Kč
10 000,00 Kč
38

Historie příhozů  (SEČ/SELČ)

Historie příhozů
ce3ade56 1 980 000,00 Kč 09.08.2023 12:20
7fc7ba0d 1 921 000,00 Kč 09.08.2023 12:19
ce3ade56 1 911 000,00 Kč 09.08.2023 12:19
7fc7ba0d 1 901 000,00 Kč 09.08.2023 12:19
ce3ade56 1 891 000,00 Kč 09.08.2023 12:17
7fc7ba0d 1 881 000,00 Kč 09.08.2023 12:17
ce3ade56 1 871 000,00 Kč 09.08.2023 12:16
7fc7ba0d 1 861 000,00 Kč 09.08.2023 12:16
ce3ade56 1 851 000,00 Kč 09.08.2023 12:15
7fc7ba0d 1 841 000,00 Kč 09.08.2023 12:15
ce3ade56 1 831 000,00 Kč 09.08.2023 12:14
7fc7ba0d 1 821 000,00 Kč 09.08.2023 12:13
ce3ade56 1 811 000,00 Kč 09.08.2023 12:13
7fc7ba0d 1 801 000,00 Kč 09.08.2023 12:12
ce3ade56 1 791 000,00 Kč 09.08.2023 12:12
7fc7ba0d 1 781 000,00 Kč 09.08.2023 12:11
ce3ade56 1 771 000,00 Kč 09.08.2023 12:10
7fc7ba0d 1 761 000,00 Kč 09.08.2023 12:10
ce3ade56 1 751 000,00 Kč 09.08.2023 12:08
7fc7ba0d 1 741 000,00 Kč 09.08.2023 12:08
ce3ade56 1 731 000,00 Kč 09.08.2023 12:07
7fc7ba0d 1 721 000,00 Kč 09.08.2023 12:07
ce3ade56 1 711 000,00 Kč 09.08.2023 12:05
7fc7ba0d 1 701 000,00 Kč 09.08.2023 12:05
ce3ade56 1 691 000,00 Kč 09.08.2023 12:03
7fc7ba0d 1 681 000,00 Kč 09.08.2023 12:03
ce3ade56 1 671 000,00 Kč 09.08.2023 12:02
7fc7ba0d 1 661 000,00 Kč 09.08.2023 12:02
ce3ade56 1 651 000,00 Kč 09.08.2023 12:00
7fc7ba0d 1 641 000,00 Kč 09.08.2023 12:00
ce3ade56 1 631 000,00 Kč 09.08.2023 11:59
7fc7ba0d 1 621 000,00 Kč 09.08.2023 11:59
ce3ade56 1 611 000,00 Kč 09.08.2023 11:58
ae22ca50 1 601 000,00 Kč 09.08.2023 11:58
ce3ade56 1 591 000,00 Kč 09.08.2023 11:55
ae22ca50 1 581 000,00 Kč 09.08.2023 11:55
ce3ade56 1 571 000,00 Kč 09.08.2023 11:54
ae22ca50 1 561 000,00 Kč 08.08.2023 10:00
Stavby
Převzetí (převod vlastnického práva)
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových

Zuzana Novotná

566502455

zuzana.novotna@uzsvm.cz

Dr. Drože 1686/26, 59101 Žďár nad Sázavou

Předmětem elektronické aukce je nemovitá věc: Pozemek • parcela číslo: 675/2 o výměře 358 m2, zastavěná plocha a nádvoří Součástí je stavba: bez čp/če, garáž Stavba stojí na pozemku p. č.: 675/2 Součásti a příslušenství: trvalé porosty, zpevněná plocha, montážní jáma, schody venkovní a předsazené, přípojka nn. v k. ú. Velké Meziříčí, obec Velké Meziříčí, vedený u Katastrálního úřadu pro Vysočinu, Katastrální pracoviště Velké Meziříčí a zapsaný na LV č. 60000. Popis Předmětu aukce: Pozemek se stavbou garáží se nachází nedaleko ulice U Světlé ve Velkém Meziříčí. Garáže jsou zděná, nepodsklepená stavba s plochou střechou a krytinou z asfaltových pásů. Garáže jsou rozděleny na jednu samostatnou garáž s plechovými vraty a velkou, nerozdělenou garáž přístupnou třemi samostatnými dřevěnými vraty, ve které se nachází montážní jáma. Garáže jsou nevyužívané a odpojené od přívodu elektřiny. Pozemek u garáží je částečně zpevněný betonem a asfaltem. Na pozemku se nachází stavba betonové montážní jámy, která je znepřístupněna ocelovými plechy. Na pozemku se nachází také trvalé porosty – náletové dřeviny, listnatý strom a keře. Dále se na nepatrné části pozemku nachází stavba zděného plotu ve vlastnictví fyzické osoby, navazující na nemovitosti v jejím vlastnictví. Stavba zděného plotu tak není předmětem prodeje. Užívání této části pozemku není smluvně ošetřeno. Stavba garáží bez čp/če je napojena na rozvod elektřiny, měřidlo elektřiny bylo odpojeno. Stavba garáží bez čp/če není napojena na rozvody vody, plynu a tepla. Pozemek parcela číslo 675/2 v k. ú. Velké Meziříčí je v platném územním plánu zařazený jako plochy smíšené obytné – komerční. Dle map technických sítí EG.D, a.s. dostupných na internetu, pozemkem prochází jimi provozované zařízení. Dle informačního systému společnosti CETIN a.s. se v určeném vyznačeném zájmovém území nevyskytuje síť elektronických komunikací v jejich správě. Dle informačního sytému společnosti GasNet, Služby s.r.o. nejsou v předmětném pozemku umístěna žádná provozovaná plynárenská zařízení a plynovodní přípojky ve vlastnictví nebo správě GasNet, s. r. o. Pozemek může být dotčen vedením dalších inženýrských sítí, kdy v případě pochybností ohledně uložení inženýrských sítí poskytnou bližší informace jednotliví (v úvahu přicházející) správci inženýrských sítí. Průkaz energetické náročnosti budovy bez čp/če dle zákona č. 406/2000 Sb. se nevyžaduje, protože budova nesplňuje podmínky funkční budovy ve smyslu ustanovení § 2 odst. 1 písm. p) zákona č. 406/2000 Sb. Zvláštní podmínky elektronické aukce a udělení Souhlasu V případě úspěšné elektronické aukce bude po ukončení elektronické aukce prostřednictvím EAS zaslán Účastníkovi aukce, který učinil nejvyšší podání, e-mail s oznámením o vítězství v elektronické aukci. Tento e-mail není souhlasem dle čl. 9 odst. 6 Aukčního řádu a Účastník aukce se v tomto okamžiku nestává Vítězem aukce ve smyslu čl. 2 odst. 42 Aukčního řádu. V případě úspěšné elektronické aukce bude po jejím ukončení do 5 pracovních dnů město Velké Meziříčí vyzváno k uzavření Kupní smlouvy za podmínek obdobných návrhu Kupní smlouvy v této elektronické aukci. V případě, že město Velké Meziříčí splní podmínky uvedené v Čl. VIII. odst. 2 aukční vyhlášky, tak elektronická aukce bude zrušena a Účastník aukce, který provedl nejvyšší podání, bude o této skutečnosti neprodleně informován prostřednictvím e-mailu. V případě, že město Velké Meziříčí odmítne uzavřít Kupní smlouvu, nebo nesplní podmínky uvedené v Čl. VIII. odst. 2 aukční vyhlášky, bude Účastník aukce, který provedl nejvyšší podání, o této skutečnosti neprodleně informován a bude mu zaslán e-mail s oznámením o udělení Souhlasu ve smyslu čl. 9 odst. 6 Aukčního řádu spolu s informacemi o podmínkách uzavření Kupní smlouvy a platebních podmínkách. V tomto okamžiku se Účastník aukce stává Vítězem aukce ve smyslu čl. 2 odst. 42 Aukčního řádu.
Prohlídka Předmětu aukce se uskuteční na místě samém, a to: ve středu 26. července 2023 v době od 14:00 hod. do 14:30 hod.
Účast v elektronické aukci je možná pouze pro registrované uživatele Elektronického aukčního systému (dále jen „EAS“). Způsob registrace je uveden v Aukčním řádu zveřejněném na webových stránkách www.nabidkamajetku.cz, na těchto webových stránkách je možné také registraci provést. Zároveň je podmínkou účasti složení částky na úhradu části kupní ceny (dále jen „kauce“) ve smyslu Čl. 5 odst. 2 písm. c) Aukčního řádu, a to ve výši 156 100,- Kč. Kauci lze složit pouze bezhotovostním převodem na účet č. 6015-45423621/0710 tak, aby byla připsána na účet Zadavatele aukce ve lhůtě do 7. srpna 2023. Jako variabilní symbol a specifický symbol každý uživatel uvede údaje, které jsou zaslány systémem po přihlášení se k elektronické aukci. V případě, kdy se Účastník aukce nestane Vítězem aukce, a uhradil kauci jiným způsobem, než bezhotovostním převodem, je povinen sdělit kontaktní osobě číslo účtu, na který se mu má kauce vrátit. Takto musí učinit prostřednictvím e-mailové adresy uvedené v kontaktních údajích u svého uživatelského účtu v EAS, a to ve lhůtě 3 pracovních dnů ode dne ukončení elektronické aukce. Úhrada kauce v hotovosti do pokladny Zadavatele aukce je nepřípustná. Kauci je nutné zaslat v dostatečném časovém předstihu vzhledem ke lhůtám mezibankovních převodů; včasné připsání kauce na účet Zadavatele aukce je odpovědností Uživatele. Případné zdržení připsání kauce na účet Zadavatele aukce jde k tíži Uživatele.
156 100,00 Kč

Přiložené dokumenty k aukci