Velké Meziříčí - rodinný dům č.p. 1122/24 včetně pozemku p. č. 54

ID (81444)

Stavby
Převzetí (převod vlastnického práva)
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
Žďár nad Sázavou
Realizovaný

Iva Navrátilová

566502467

iva.navratilova@uzsvm.cz

rq6fs9a

Dr. Drože 1686/26, 59101 Žďár nad Sázavou

Stavba: Dům č.p. 1122 na ul. Novosady, Velké Meziříčí je zděná, nepodsklepená, dvoupodlažní, řadová stavba, která je ve fázi celkové rekonstrukce. Stáří domu se nepodařilo zjistit, k datu ocenění znaleckým posudkem se odhaduje na cca 100 let. Dům se dvěma nadzemními podlažími, bez využitého podkroví, základy běžné betonové bez izolací proti zemní vlhkosti, svislé konstrukce zděné – zdivo cihelné, stropy prvního nadzemního podlaží tvoří cihelné klenby, ve druhém nadzemním podlaží jsou stropy vybourané. Střecha sedlová, pokrytá šindelem, překrytá plechem a eternitem, na dvou místech s otvory, provizorně zakrytými. Vnitřní omítky chybí, vnější omítky vápenocementové, vnější obklady chybí, vnitřní obklady pouze na WC. Schody dřevěné, vchodové dveře prosklené, ostatní chybí, okna dřevěná dvojitá, podlahy chybí, beton. Bleskosvod chybí, vybavení kuchyně chybí, vnitřní vybavení pouze WC, ostatní chybí. Na dvorku malý sklípek, klenbový strop a podlaha hlína. Dům je bez movitého zařízení, chybí rozvody vody, plynu, kanalizace, vytápění, pravděpodobně bez napojení na inženýrské sítě. Elektrická energie odpojena. Stavba procházela postupně neodbornými rekonstrukcemi, je zjevné, že horší technický stav budovy vyžaduje komplexní rekonstrukci. Původní vlastník započal na objektu rekonstrukci bez příslušných povolení a souhlasu orgánu státní památkové péče. Odstranění vnitřních omítek v celém domě, dále stropů a podlah v druhém podlaží, může mít negativní vliv na statiku domu. Dům je částečně konstrukčně propojen s domem č.p. 1107. Dle znalce se v minulosti jednalo o jeden objekt, který byl neodborně oddělen hlavně ve střešní části. Veškeré zjištěné poruchy nosného systému domu č.p. 1122, a to zejména havarijní stav balkonu na jehož konstrukci nesmí vstupovat osoby, neodborný zásah v krovu, který byl sanován spolu s otvory ve střeše před uskutečněním elektronické aukce, degradace krovu, neodborné uložení stropu, neodborné uložení překladů, poruchy klenby a stěny, jsou uvedeny ve statickém posudku ze dne 16. 9. 2021, který je přílohou Aukční vyhlášky. Dům je možné připojit na všechny inženýrské sítě. Pozemek: parcela č. 54 o výměře 142 m2 – na převážné části pozemku se nachází stavba rodinného domu, malá část slouží jako dvorek v zadní části domu. Na dvorku se nachází otevřený vstup do malého sklípku bez zakrytí. Dle náhledu sítí na webových stránkách EG.D, a.s. je vedena síť elektrické energie po hranici pozemku z ulice Novosady. Dle informací GasNet, s.r.o. se v blízkosti nachází provozovaná plynárenská zařízení. Na prodávaném majetku se mohou nacházet i jiné inženýrské sítě, kdy v případě pochybností ohledně uložení inženýrských sítí poskytnou kupujícímu bližší informace jednotliví (v úvahu přicházející) správci inženýrských sítí. Majetek je součástí památkové zóny (památková zóna rejst. č. ÚSKP 2106 - Velké Meziříčí), vlastník je povinen dodržovat ustanovení zákona č. 20/1987 Sb. o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů. Majetek není kulturní památkou. Dle schváleného územního plánu obce Velké Meziříčí je předmětný pozemek zařazen do funkčního využití „Plochy smíšené obytné v centrech měst“.
Prohlídka Předmětu aukce se uskuteční na místě samém, a to: v obci Velké Meziříčí, ulice Novosady č. p. 1122, dne 27. září 2022 v době od 12:00 hod. do 13:00 hod., a to výhradně po předchozí telefonické dohodě s kontaktní osobou na tel. čísle 566 502 467 nebo na tel. č. 737 281 419. Účastníci prohlídek jsou povinni dodržovat zásady bezpečnosti a ochrany jejich zdraví, požární ochrany a dbát pokynů osoby, která organizuje prohlídku. Konkrétní termíny prohlídek budou stanoveny tak, aby byly respektovány veškeré platné právní předpisy a vnitřní předpisy Zadavatele, vydané k zabránění šíření nákazy COVID-19.