Schichtova vila v Ústí nad Labem včetně pozemků a příslušenství

ID (59073)

Stavby

15 900 000,00 Kč

převzetí
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
Ústí nad Labem
Aukce (ukončena/zrušena)

Lada Beleni

416921531

lada.beleni@uzsvm.cz

va2fsxs

Mírové náměstí 3129/36, 40001 Ústí nad Labem

Areál Vaňov zahrnuje památkově chráněné objekty Schichtovu vilu a vilu Hönig, objekt ubytovny, objekty správců, pozemky, zpevněné plochy příjezdu, parkoviště a obslužné komunikace s asfaltovým povrchem. Areál je již několik let mimo provoz. V současnosti nejsou objekty vytápěny. Objekty jsou velmi opotřebovány. Vila Hönig, objekt ubytovny a jeden objekt pro správce včetně příslušenství a pozemků jsou předmětem samostatné elektronické aukce, která probíhá souběžně s touto elektronickou aukcí (ID 66537). Předmětem TÉTO elektronické aukce jsou tyto nemovité věci: Pozemky • parcela č. 4151/1 o výměře 2378 m2, zastavěná plocha a nádvoří, nemovitá kulturní památka, památkově chráněné území, rozsáhlé chráněné území Součástí je stavba: Ústí nad Labem-centrum, č. p. 1837, obč. vyb. (Schichtova vila) Stavba stojí na pozemku p. č. 4151/1 • parcela č. 4151/2 o výměře 23 m2, zastavěná plocha a nádvoří, nemovitá kulturní památka, památkově chráněné území, rozsáhlé chráněné území Součástí je stavba: bez čp/če, garáž Stavba stojí na pozemku p. č. 4151/2 • parcela č. 4152 o výměře 21974 m2, ostatní plocha, zeleň, nemovitá kulturní památka, památkově chráněné území, rozsáhlé chráněné území • parcela č. 4154 o výměře 861 m2, zastavěná plocha a nádvoří, nemovitá kulturní památka, památkově chráněné území, rozsáhlé chráněné území Součástí je stavba: Ústí nad Labem-centrum, č. p. 1838, obč. vyb. (dům správce) Stavba stojí na pozemku p. č. 4154 zapsané na LV 60000 pro k. ú. Ústí nad Labem, obec Ústí nad Labem, vedené u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Ústí nad Labem. Spolu s výše uvedenými pozemky jsou převáděny další součásti a příslušenství – garáž za domem správce, dvě zděné kolny, přípojka vody DN 40, přípojka kanalizace, přípojka elektro, zpevněné plochy asfaltové, zpevněné plochy z dlažebních kostek, bazén venkovní, betonový, plochy z dlažebních desek leštěných, opěrné zdi kamenné, podezdívka z lomového kamene, schodiště betonové, schodiště z lomového kamene, ploty z ocelových rámů, plot z vlnitého plechu, vrátka z ocelových profilů, vrata ocelová a trvalé porosty. Schichtova vila - stručný popis (více informací je uvedeno v aukční vyhlášce). Budova Schichtovy vily je základním způsobem udržována, aby nedocházelo k nevratnému poškození a devastaci, odpojeny a vypuštěny jsou systémy vytápění a rozvodů vody, zakonzervována je kotelna a nádrže na propan butan. Objekt je připojen na elektrickou energii a základním způsobem zabezpečen výstražnou signalizací. Stavební otvory jsou osazeny, okna a dveře jsou funkční. Střešní a klempířské konstrukce jsou plechové, kontrolované a průběžně udržované. Domek správce je značně poškozený včetně střešních krytin, stropní konstrukce se již hroutí, v současné době je zcela mimo provoz (bez napojení na energie). Garáž u Schichtovy vily je mimo provoz a základním stavebním způsobem zabezpečena. Vodovodní přípojka i kanalizace, která je napojena na kanalizační síť SČVK a.s., byla vystavěna v roce 1998. Oba systémy jsou plně funkční. Pozemky - ostatní zeleň jsou značně rozsáhlé na svazích údolí řeky Labe nad železniční tratí Děčín - Praha. Terén je značně svažitý, nepravidelný. Předmět této aukce, včetně plotů a dřevin (kromě stavby bez čp/če na p. p. č. 4151/2), spadá pod ochranu jako kulturní památka a nachází se v CHKO České středohoří. Pozemky - travnaté a křovinaté porosty a dřeviny jsou základním způsobem udržovány z hlediska péče o krajinu a bezpečnost.
Prohlídka předmětu aukce se uskuteční na místě samém, a to ve středu dne 13. 1. 2021 v 10,00 hodin. Sraz účastníků prohlídky bude v 10,00 hod. u vstupní brány v ul. Čajkovského, prohlídka bude probíhat hromadně. Účastníci prohlídky jsou povinni dodržovat zásady bezpečnosti a ochrany jejich zdraví, požární ochrany a dbát pokynů osoby, která organizuje prohlídku.

Přiložené dokumenty k nabídce