Nebytové jednotky v budově č. p. 1390 v k. ú. Ústí nad Orlicí

ID (56797-A19313)

Upozornění - Prohlížeč má nastavenu jinou časovou zónu než aplikace.
Všechny časové údaje aplikace jsou vztaženy k SEČ/SELČ.

Aukce ukončena

23.11.2021 13:00 - 25.11.2021 12:00  (SEČ/SELČ)
23.11.2021 13:00  (SEČ/SELČ)
Ano

Aukce byla automaticky zrušena z důvodu nesložení kauce žádným z žadatelů o účast v aukci.

12 150 000,00 Kč
50 000,00 Kč
0

Historie příhozů  (SEČ/SELČ)

Historie příhozů
V aukci nebylo přihazováno
Jednotky
Převzetí (převod vlastnického práva)
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových

Edita Hanušová

465385536

edita.hanusova@uzsvm.cz

Rašínovo nábřeží 390/42, 12800 Praha

30 nebytových jednotek v budově č. p. 1390 Smetanova na pozemku st. p. č. 597, a spoluvlastnický podíl 1/6 na společných částech objektu a pozemku st. p. č. 597 v k. ú. a obci Ústí nad Orlicí, včetně všech součástí, příslušenství a movitých věcí uvedených v samostatné excelové příloze (přehled majetku). Budova č. p. 1390 „Galen“ se nachází v blízkosti centra Ústí nad Orlicí a je využívána převážně jako sídlo soukromých zdravotních ordinací praktických lékařů a specialistů, k provozu ambulantní chirurgie včetně chirurgických sálů. V přízemí budovy se nachází lékárna a dále v budově sídlí Všeobecná zdravotní pojišťovna. Česká republika je vlastníkem a Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (dále jen „Úřad“) je příslušný hospodařit se 30 nebytovými jednotkami včetně podílu na společných částech domu a pozemku (o velikosti 30/180). Většina nebytových jednotek (29) je umístěna v 5. nadzemním podlaží, 1 nebytová jednotka v 6. nadzemním podlaží. Prostory původně sloužily sídlo Krajské hygienické stanice. Dle vyjádření Stavebního úřadu Městského úřadu Ústí nad Orlicí č. j. MUUO/5691/2020/SÚ/franz ze dne 12. 2. 2020 se pozemek st. p. č. 597, jehož součástí je stavba č.p. 1390 v katastrálním území a obci Ústí nad Orlicí, v platném Územním plánu Ústí nad Orlicí nachází v zastavěném území ve funkční ploše OV – občanské vybavení – veřejná infrastruktura. Tyto funkční plochy je přípustné využívat pro nekomerční občanské vybavení sloužící pro veřejnou správu, vzdělávání a výchovu, sociální služby, zdravotnictví, církev, kulturu, ochranu obyvatelstva a související dopravní a technickou infrastrukturu. Konkrétní dispozice a výměry nebytových jednotek jsou uvedeny v příloze označené jako „Půdorys 5. NP“ číslo výkresu 05 a v příloze označené jako „Půdorys 6. NP“ číslo výkresu 06. Průkaz energetické náročnosti budovy č. p. 1390 dle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 406/2000 Sb.“), je v příloze označené jako PENB. K jednotlivým nebytovým jednotkám se váže předkupní právo dle Čl. II a Čl. XVIII dohody o vypořádání podílového spoluvlastnictví ze dne 29. 3. 2012 zřízené pro ostatní vlastníky jednotek vymezených v budově č. p. 1390 na pozemku st. p. č. 597 v k. ú. a obci Ústí nad Orlicí. V současné době předkupní právo náleží městu Ústí nad Orlicí se spoluvlastnickým podílem o velikosti 1/3, obch. společnosti CHS GALEN, v.o.s. se spoluvlastnickým podílem o velikosti 1/4 a Všeobecné zdravotní pojišťovně České republiky se spoluvlastnickým podílem o velikosti 1/4. Nebytové jednotky č. 1390/135, 1390/136, 1390/137 a 1390/138 jsou předmětem nájemní smlouvy č. j. UZSVM/HUO/3403/2020-HUOM s fyzickou osobou ze dne 29. 6 2020 na dobu od 1. 7. 2020 do 30. 6. 2028 za účelem provozu plicní ordinace. Nebytová jednotka č. 1390/131 je předmětem nájemní smlouvy č. j. UZSVM/HUO/3403/2020-HUOM se spol. CHS GALEN, v.o.s. k uskladnění movitých věcí ze dne 29. 6. 2020 na dobu od 1. 7. 2020 do 30. 6. 2028. Nebytová jednotka č. 1390/172 je předmětem nájemní smlouvy č. j. UZSVM/HUO/3403/2020-HUOM se spol. CHS GALEN, v.o.s. k uskladnění movitých věcí (kancelářský nábytek a jiné drobné movité věci) ze dne 29. 6. 2020 na dobu od 1. 7. 2020 do 30. 6. 2028. K jednotlivým nebytovým jednotkám se váže předkupní právo dle Čl. II a Čl. XVIII dohody o vypořádání podílového spoluvlastnictví ze dne 29. 3. 2012 zřízené pro ostatní vlastníky jednotek (dále jen „vlastníci jednotek“) vymezených v budově č. p. 1390 na pozemku st. p. č. 597 v k. ú. a obci Ústí nad Orlicí. V současné době předkupní právo náleží městu Ústí nad Orlicí se spoluvlastnickým podílem o velikosti 1/3, obch. společnosti CHS GALEN, v.o.s. se spoluvlastnickým podílem o velikosti 1/4 a Všeobecné zdravotní pojišťovně České republiky se spoluvlastnickým podílem o velikosti 1/4. Zadavatel bez zbytečných odkladů po ukončení elektronické aukce vykoná písemné ohlášení ceny nabídnuté Vítězem aukce všem vlastníkům jednotek. Tito musí nabídku přijmout do jednoho měsíce tak, že nabídnou cenu shodnou nebo vyšší. Nabídne-li nejvyšší cenu více vlastníků jednotek, bude jim písemně poskytnuta patnáctidenní lhůta na úpravu nabídek. Pokud i po uplynutí této lhůty bude nabízet nejvyšší cenu více vlastníků jednotek, dojde za jejich přítomnosti k vylosování kupujícího. Pro případ uplatnění předkupního práva si Zadavatel aukce vyhrazuje odmítnout všechny předložené návrhy v souladu s čl. 10 odst. 5 Aukčního řádu.
Prohlídka je možná po dohodě s kontaktní osobou. Účastníci prohlídek jsou povinni dodržovat zásady bezpečnosti a ochrany jejich zdraví, požární ochrany a dbát pokynů osoby, která organizuje prohlídku.
Podmínkou účasti složení částky na úhradu části kupní ceny (dále jen „kauce“) ve smyslu čl. 5 odst. 2 písm. c) Aukčního řádu, a to ve výši 1.000.000,00 Kč. Kauci lze složit pouze bezhotovostním převodem na účet č. 6015-7126511/0710 tak, aby byla připsána na účet Zadavatele aukce ve lhůtě do 22. 11. 2021. Jako variabilní symbol a specifický symbol každý uživatel uvede údaje, které jsou zaslány systémem po přihlášení se k elektronické aukci.
1 000 000,00 Kč

Přiložené dokumenty k nabídce

Přiložené dokumenty k aukci