Nová Ves pod Pleší - dům č.p. 317, st. parc. č. 601 a parc. č. 338/31

ID (74338-A18941)

Upozornění - Prohlížeč má nastavenu jinou časovou zónu než aplikace.
Všechny časové údaje aplikace jsou vztaženy k SEČ/SELČ.

Aukce ukončena

23.11.2021 11:00 - 24.11.2021 11:00  (SEČ/SELČ)

0,00 Kč

9 780 000,00 Kč
5 000,00 Kč
0

Historie příhozů  (SEČ/SELČ)

Historie příhozů
V aukci nebylo přihazováno
Stavby
Převzetí (převod vlastnického práva)
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových

Bc. Simona Černá

318471235

simona.cerna2@uzsvm.cz

nám. T.G.Masaryka 145, 26101 Příbram I

Předmětem elektronické aukce jsou nemovité věci: - stavební parc. č. 601 o výměře 154 m2, zastavěná plocha a nádvoří, součástí je stavba: Nová Ves pod Pleší, č.p. 317, rod. dům, stavba stojí na pozemku p. č.: st. 601 - pozemková parc. č. 338/31 o výměře 814 m2, orná půda zapsané na listu vlastnictví č. 60000 v katastru nemovitostí pro katastrální území Nová Ves pod Pleší, obci Nová Ves pod Pleší, vedený Katastrálním úřadem pro Středočeský kraj, Katastrálním pracovištěm Příbram. Povinností kupujícího nemovitých věcí bude současně uzavřít samostatnou kupní smlouvu na movité věci v celkové hodnotě 57 000 Kč (jedná se o pevnou cenu), nacházející se v domě č.p. 317 v k.ú. Nová Ves pod Pleší a ve skladu odboru Odloučené pracoviště Příbram. Popis předmětu aukce: Samostatně stojící, zděný, přízemní rodinný dům se stavebně upraveným podkrovím a pozemkem zahrady. Dům byl zbudován v roce 2000 ve vyšším standardu vybavení, od konce roku 2016 není užíván. Dům není podsklepený, 1 NP tvoří zádveří, obývák s kuchyňským koutem otevřeným prostorem k ochozu v podkroví, pracovna, zimní zahrada, sociální a provozní zázemí domu. Stavebně upravené podkroví tvoří chodba, 3 pokoje, 2 koupelny s toaletou a šatna. K vytápění domu slouží el. přímotopy a teplovzdušná krbová kamna. Ohřev vody je zajištěn pomocí el. zásobníkového ohřívače. Dům je připojen na vodu a kanalizaci, na zahradě se nachází jímka na dešťovou vodu, vydlážděné stání na 2 automobily, opěrná zeď, terasa a porosty. Zahrada je oplocena drátěným pletivem, vstup na zahradu dřevěnými vrátky, vjezd na zahradu vjezdovou dřevěnou dvoukřídlou bránou (1 křídlo vylomené – nahrazeno drátěným pletivem). Dům je přístupný z veřejné, zpevněné komunikace v ulici Včelnická, sousedí s udržovaným dětským hřištěm. V domě je demontován elektroměr. Průkaz energetické náročnosti budovy č. p. 317 dle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření s energií, ve znění pozdějších předpisů, je přílohou elektronické aukce. Dům č.p. 317 není vyklizen.
Prohlídka Předmětu aukce se uskuteční na místě samém, a to: dne 3. 11. 2021 v době od 12.00 hod do 13.00 hod. dne 12. 11. 2021 v době od 12.00 hod do 13.00 hod. Účastníci prohlídek jsou povinni dodržovat zásady bezpečnosti a ochrany zdraví, požární ochrany a dbát pokynů osoby, která organizuje prohlídku. Prohlídky budou uskutečněny za dodržení všech platných opatření k zamezení šíření onemocnění COVID-19.
1. Účast v aukci je možná pouze pro registrované uživatele Elektronického aukčního systému (dále jen „EAS“). Způsob registrace je uveden v Aukčním řádu zveřejněném na webových stránkách www.nabidkamajetku.cz, na těchto webových stránkách je možné také registraci provést. 2. Zároveň je podmínkou účasti složení částky na úhradu části kupní ceny (dále jen „kauce“) ve smyslu Čl. 5 odst. 2 písm. c) Aukčního řádu, a to ve výši 978 000 Kč. Kauci lze složit pouze bezhotovostním převodem na účet č. 6015-2220111/0710 tak, aby byla připsána na účet Zadavatele aukce ve lhůtě do 22. 11. 2021/23:59 hod. Jako variabilní symbol a specifický symbol každý uživatel uvede údaje, které jsou zaslány systémem po přihlášení se k aukci. 3. V případě, kdy se účastník aukce nestane Vítězem aukce, a uhradil kauci jiným způsobem, než bezhotovostním převodem, je povinen sdělit kontaktní osobě číslo účtu, na který se mu má kauce vrátit. Takto musí učinit prostřednictvím e-mailové adresy uvedené v kontaktních údajích u svého uživatelského účtu v EAS, a to ve lhůtě 14 pracovních dnů ode dne ukončení aukce. 4. Úhrada kauce v hotovosti do pokladny Zadavatele aukce je nepřípustná. Kauci je nutné zaslat v dostatečném časovém předstihu vzhledem ke lhůtám mezibankovních převodů; včasné připsání kauce na účet Zadavatele aukce je odpovědností účastníka. Případné zdržení připsání kauce na účet Zadavatele aukce jde k tíži uživatele.
978 000,00 Kč

Přiložené dokumenty k aukci